شرکت سامان محیط

این شرکت کوشیده است همواره با توسعه دانایی و نهادینه نمودن جایگاه برنامه ریزی ، نسبت به تلفیق آخرین دستاوردهای علمی جهان در زمینه فنی و مهندسی با فن آوریهای بومی در جهت ارتقاء کیفیت و سرعت ، همزمان با کاهش هزینه ارائه خدمت به مشتریان اقدام نماید.